A
KCIJ
U
SAB
IE
D
BAS
VEF
(Uz
ņ
ē
muma v
i
e
n
o
ta
i
s r
e
ģ
i
strāc
i
jas numurs 40003001328
)
R
ī
gā
2023
Ak
ci
ju sab
i
e
dr
ī
ba "VEF"
Rī
g
ā
,2023.
g
a
d
a
24.m
a
r
t
ā
.
2022
.
G
A
D
A
P
Ā
R
S
K
A
T
S
S
agatav
o
ts sas
k
aņā ar Latv
i
jas R
e
pub
li
k
as
li
k
umd
o
šanas pras
ī
bām
2022
G
A
D
A
P
ĀRSKATS
AS "VEF", Brī
v
ī
ba
s g
a
t
v
e
214, Rīg
a
, LV
-
1039
R
e
ģis
t
r
ā
ci
j
a
s
nu
m
u
rs 40003001328
Lpp
.
Z
i
ņ
o
jums par Va
l
d
e
s atb
il
d
ī
bu3
F
i
nanšu pārs
k
ats:6
P
e
ļ
ņas
v
a
i
z
aud
ē
jumu apr
ē
ķ
i
ns6
B
il
an
c
e
: a
k
t
īv
s 7
pas
īv
s 8
N
audas p
l
ūsmas pārs
k
ats9
P
ašu
k
ap
i
l
a
iz
ma
i
ņu pārs
k
ats10
F
i
nanšu pārs
k
ata p
i
e
li
k
ums11
R
e
vi
d
e
ntu
zi
ņ
o
jums25
SA
T
U
R
S
Vad
ī
bas
zi
ņ
o
jums4
2
2022
G
A
D
A
P
ĀRSKATS
AS „VEF ”,Brī
v
ī
ba
s g
a
t
v
e
214, Rīg
a
, LV
-
1039
R
e
ģis
t
r
ā
ci
j
a
s
nu
m
u
rs 40003001328
Z
i
ņ
o
jums par Va
l
d
e
s atb
il
d
ī
bu p
i
e
2022
.
gada 12
.
m
ē
n
e
šu aud
i
t
ē
AS
" VEF " pārs
k
ata
.
T
a
m
ā
r
a
K
a
m
pāne
v
a
ld
e
s l
o
c
e
k
lis
M
ā
r
t
i
ņ
š C
auna
v
a
ld
e
s l
o
c
e
k
lis
2023.
g
a
d
a
24.m
a
r
t
ā
.
G
i
n
t
s F
eņu
k
s
v
a
ld
e
s pri
e
k
šs
ē
d
ē
t
ā
j
s
p
a
r
a
k
s
t
s
S
a
bi
e
drīb
a
s
v
a
ld
e
ir
a
t
bildī
g
a
p
a
r
a
t
bils
t
a
s u
z
s
k
a
i
t
e
s sis
t
ē
m
a
s nodrošin
ā
š
a
nu,
S
a
bi
e
drīb
a
s
a
k
t
ī
v
u
g
l
a
b
ā
š
a
nu,
k
ā
a
k
r
ā
a
n
a
s un ci
t
u S
a
bi
e
drīb
ā
i
z
d
a
t
u p
ā
r
k
ā
pumu
no
v
ē
a
nu un
a
t
k
l
ā
š
a
nu.
AS " VEF "
(
t
urpm
ā
k
t
e
k
s
t
ā
-
S
a
bi
e
drīb
a
)
v
a
ld
e
ir
a
t
bildī
g
a
p
a
r S
a
bi
e
drīb
a
s
f
in
a
nšu
p
ā
rs
k
a
t
u s
a
g
a
t
a
v
a
nu.
Fin
a
nšu p
ā
rs
k
a
t
s ir s
a
g
a
t
a
v
o
t
s, p
a
m
a
t
o
j
o
t
i
e
s u
z
a
tt
a
isno
j
um
a
do
k
um
e
n
t
i
e
m un sni
e
d
z
p
a
t
i
e
su un s
k
a
idru pri
e
k
šs
t
a
t
u p
a
r S
a
bi
e
drīb
a
s
a
k
t
ī
v
i
e
m un p
a
v
i
e
m,
t
ā
s
f
in
a
nsi
ā
lo
s
t
ā
v
o
k
li un d
a
rbīb
a
s r
e
z
ul
t
ā
t
i
e
m,
k
ā
a
rī n
a
ud
a
s plūsmu p
ā
rs
k
a
t
a
p
e
riod
ā
,
k
a
s b
e
id
z
a
s
2022
g
a
d
a
31.d
e
c
e
mbrī.
Fin
a
nšu p
ā
rs
k
a
t
u s
a
g
a
t
a
v
a
n
ā
pi
e
li
e
t
o
t
i
e
g
r
ā
m
a
t
v
e
dīb
a
s principi n
e
t
i
k
a
m
a
inī
t
i, s
a
līd
z
ino
t
a
r i
e
pri
e
k
š
ē
j
o p
ā
rs
k
a
t
a
p
e
riodu. Fin
a
nšu p
ā
rs
k
a
t
u s
a
g
a
t
a
v
a
n
a
s
g
a
i
t
ā
v
a
ld
e
s pi
e
ņ
e
m
t
i
e
l
ē
mumi un i
z
d
a
t
i
e
no
v
ē
r
t
ē
j
umi ir bi
j
uši pi
e
s
a
rd
z
ī
g
i un p
a
m
a
t
o
t
i. V
a
dīb
a
s
z
iņo
j
um
ā
ir
i
e
t
v
e
r
t
a
p
a
t
i
e
s
a
in
f
orm
ā
ci
j
a
.
2023.
g
a
d
a
24.m
a
r
t
ā
.
p
a
r
a
k
s
t
s
2023.
g
a
d
a
24.m
a
r
t
ā
.
p
a
r
a
k
s
t
s
3
2022
G
ADA
P
ĀRSKATS
AS "VEF", Brī
v
ības
g
a
t
v
e
214, Rī
g
a, LV
-
1039
R
e
ģ
is
t
c
ijas numurs 40003001328
VA
D
ĪBAS ZI
Ņ
O
J
UM
S
D
ar
b
ī
b
as
v
e
i
d
s
A
kc
iju sabi
e
drība VEF ir publis
k
a a
kc
iju sabi
e
drība, sabi
e
drības
g
al
v
e
nais darbības
v
ir
z
i
e
ns ir
-
n
e
k
us
t
āmā īpašuma
a
tt
īs
t
īšana, pār
v
aldīšana,i
z
nomāšana un apsaimni
e
k
ošana. V
e
i
c
o
t
īpašumu a
tt
īs
t
ības un pār
v
aldīšanas
f
un
kc
ijas,
2022.
g
adā sabi
e
drība
t
urpināja darbu pi
e
v
airā
k
i
e
m il
g
te
rmiņa in
v
e
s
t
ī
c
iju proj
e
k
t
i
e
m
v
i
e
ns no
g
al
v
e
naji
e
m ,
Sabi
e
drības s
t
ra
ģ
ijas m
ē
r
ķ
i
e
m 2022
-
2023
g
adam ir
-
ē
k
as Brī
v
ības
g
a
t
v
e
214T un 241
U
pārbū
v
e
.
P
roj
e
k
t
i
t
i
k
s
r
e
ali
z
ēt
i
v
airā
k
ās
k
ār
t
ās, a
t
bils
t
oši pašu un ban
k
as
f
inans
ē
jumam.
Sa
b
i
e
d
r
ī
b
as
ī
ss
d
ar
b
ī
b
as a
p
ra
k
sts
p
ārs
k
ata
g
a
d
ā.
Sabi
e
drības n
et
o ap
g
ro
z
ījums pārs
k
a
t
a
g
adā ir 1 049 732 E
U
R un
t
as ir par 7% li
e
k
s n
e
k
ā i
e
pri
e
k
š
ē
jā pārs
k
a
t
a
p
e
riodā. Sabi
e
drība pab
e
id
z
a 2022.
g
adu ar p
e
ļņu E
U
R 6 725 apm
ē
rā.
N
ot
ik
u
m
i
p
ē
c
p
ārs
k
ata
g
a
d
a
p
ē
d
ē
jās
d
i
e
n
as
Sabi
e
drības ir pi
e
sais
t
ījusi papildus ban
k
as
f
inans
ē
jumu un pali
e
linājusi
k
op
ē
jo
k
r
e
t
a apjomu par apm
ē
ram 30%.
Tas darī
t
s lai
f
inans
ēt
u
te
ri
t
orijas, in
f
ras
t
ru
k
t
ūras
ē
k
u
f
asā
ž
u, as
f
al
t
a s
e
g
uma, li
et
usūd
e
ņu no
te
k
a un
c
i
t
u, ma
z
ā
k
s
v
arī
g
u sis
mu r
e
no
v
ā
c
ijaai un s
v
e
šnai
k
ār
t
ībā.. Darbī ,p
ē
c
plāna
t
urpināsi
e
s arī nā
k
amajā pārs
k
a
t
a p
e
riodā. Lai
t
urpinā
t
u sadarbību ar pa
t
r
e
i
z
ē
jai
e
m sadarbības par
t
n
e
ri
e
m,
t
i
k
s l
e
m
t
s par
k
ār
jo in
v
e
s
t
ī
c
iju raundu,
t
urpmā
k
ajam
sdarbības p
e
riodam il
g
te
miņā. Lai nodrošinā
t
u n
e
p
e
c
i
e
šamo in
v
e
s
t
ī
c
īju apjomu , i
e
sp
ē
jams būs jāpi
e
sais
t
a papildus
f
inas
ē
jums.
N
o pārs
k
a
t
a
g
ada p
ē
d
ē
jas di
e
nas līd
z
g
ada pārs
k
a
t
a para
k
s
t
īšanas brīdim na
v
no
t
i
k
uši n
e
k
ādi n
e
g
a
t
ī
v
i
s
t
arp
g
adījumi,
k
as
v
ar
ēt
u bū
t
is
k
i i
ete
k
m
ēt
f
inansu pārs
k
a
t
a no
v
ē
r
jumu.
N
ā
k
ot
n
e
s
iz
r
e
d
z
e
s
un
t
u
r
p
k
ā att
ī
st
ī
b
a
Sabi
e
drība
t
urpina sni
e
g
t
pilnu sa
v
u pa
k
alpojumu apjomu un
g
a
t
a
v
ojas plān
v
e
idī
g
ai sa
v
u īpašumu r
e
no
v
ā
c
ijai,
k
as n
e
pi
e
c
i
e
šama p
ē
c
v
airā
k
k
ā pi
e
c
padsmi
t
g
adu il
g
as r
e
no
v
ēt
o
ē
k
u
e
k
splua
t
ā
c
ijas. Daļa plāno
t
o proj
e
k
t
u ir
sas
k
aņošanas s
t
adijā, daļa sas
k
aņo
t
o proj
e
k
t
u ir bū
v
ni
e
c
ības pro
c
e
sā. R
e
no
v
ā
c
ijas darbu apjoms prasīs i
e
v
ē
rojamus
i
e
g
uldījumus,
k
urus Sabi
e
drība
g
a
t
a
v
ojas s
e
g
t
g
an no sa
v
i
e
m līd
z
e
k
ļi
e
m,
g
an pali
e
lino
t
ai
z
ņ
ē
mumu apjomu,
v
e
i
c
o
t
r
e
no
v
ā
c
iju
v
airā
k
os posmos,
t
urpmā
k
o
t
rīs
g
adu lai
k
ā. Lai
t
urpinā
t
u sadarbību ar pa
t
r
e
i
z
ē
ji
e
m il
g
te
rmiņa par
t
n
e
ri
e
m,
t
i
e
k
l
e
m
t
s par
k
ār
jo in
v
e
s
t
ī
c
iju raundu,
t
urpmā
k
ajam sadarbības p
e
riodam il
g
te
rmiņā. Lai nodrošinā
t
u n
e
p
e
c
i
e
šamo
in
v
e
s
t
ī
c
iju apjomu, i
e
sp
ē
jams būs jāpi
e
sais
t
a bū
t
is
k
s papildus
f
inas
ē
jums.
P
ārrunas
t
urpinās.
P
a
t
r
e
i
z
ē
jos, s
t
arp
t
au
t
is
k
ā saspīl
ē
juma di
k
tēt
ajos aps
t
ā
k
ļos, Sabi
e
drība moni
t
or
ē
si
t
c
iju ,
k
omuni
c
ē
jo
t
ar sa
v
i
e
m
nomni
e
k
i
e
m un
k
r
e
t
i
e
s
t
ād
ē
m un ir pi
e
m
ē
rojusi i
e
v
ē
rojamus a
t
bals
t
a pasā
k
umus sa
v
i
e
m
k
li
e
n
t
i
e
m .
P
ar
l
ē
mumi
e
m,
k
as
v
ar
ēt
u
t
i
k
t
pi
e
ņ
e
m
t
i un
v
ar
ēt
u bū
t
is
k
i i
ete
k
m
ēt
Sabi
e
drības darbību un
t
urpmā
k
os r
e
z
ul
t
ā
t
us,
in
f
orm
ē
sim a
t
s
e
v
ķ
i, publi
c
ē
jo
t
šādus l
ē
mumus li
k
umā no
te
i
k
t
ā
k
ār
t
ībā.
P
ē
t
n
i
e
c
ī
b
as
d
ar
b
i
un
att
ī
st
ī
b
as
p
asā
k
u
m
i
AS VEF
v
ald
e
pi
et
uras Sabi
e
drības
g
ada s
t
ra
ģ
is
k
aji
e
m plāni
e
m, a
t
bils
t
oši
e
k
onomis
k
ajai si
t
c
ijai
v
als
t
ī un
si
t
c
ijai nomas pla
t
ību un
e
n
e
r
g
or
e
sursu
t
ir
g
ū. Sapro
t
o
t
ār
k
ār
t
ī
g
i li
e
lo
k
on
k
ur
e
n
t
u pi
e
v
ājumu nomas
t
ir
g
ū,
k
ā arī
au
g
s
t
ās
e
n
e
r
g
or
e
sursu
c
e
nas, Sabi
e
drības Vald
e
pro
g
no
z
ē
s
t
a
g
na
t
ī
v
u
c
e
nu poli
t
i
k
u nomas s
e
k
t
orā, nā
k
amajā pārs
k
a
t
a
p
e
riodā un arī il
g
te
rmiņā.
Sabi
e
drības Vald
e
un
P
adom
e
v
e
i
c
pas
t
iprinā
t
u
t
ir
g
us si
t
c
ijas moni
t
orin
g
u
v
als
t
ī un r
e
ģ
ionā, s
e
k
ojo
t
līd
z
i LR
Valdības no
te
i
k
t
ajām prasībām un
t
o i
z
maiņām,
k
as
v
ar
ēt
u i
ete
k
m
ēt
Sabi
e
drības
t
urpmā
k
o darbību.
F
i
n
a
n
š
u
r
i
s
k
u
v
a
d
ī
b
a
Sabi
e
drības darbība ir pa
k
ļau
t
a da
ž
ādi
e
m
f
inanšu ris
k
i
e
m, i
e
s
k
ai
t
o
t
k
r
e
t
ris
k
u, pro
c
e
n
t
u li
k
mju s
v
ārs
t
ību ris
k
u.
Sabi
e
drības
v
adība
c
e
nšas minimi
z
ēt
po
te
n
c
iālo
f
inanšu ris
k
u n
e
g
a
t
ī
v
o
e
f
e
k
t
u u
z
Sabi
e
drības
f
inansiālo s
t
ā
v
o
k
li.
Finanšu līd
z
e
k
ļi ,
k
uri po
te
n
c
iāli pa
k
ļauj Sabi
e
drību
z
ināmai
k
r
e
t
ris
k
a
k
on
c
e
n
t
c
ijas pa
k
āp
e
i,
g
al
v
e
no
k
ār
t
ir
naudas līd
z
e
k
ļi un nomni
e
k
u parādi. Sabi
e
drības par
t
n
e
ri naudas līd
z
e
k
ļu darījumos ir
v
i
etē
jās
f
inanšu ins
t
i
t
ū
c
ijas.
Sabi
e
drība i
e
v
ē
ro pi
e
sard
z
ī
g
u li
kv
idi
t
ā
te
s ris
k
a
v
adību, nodrošino
t
k
r
e
t
sais
t
ību no
k
ār
t
ošanu no
te
i
k
t
ajos
te
rmiņos.
Sabi
e
drības
v
adība u
z
s
k
a
t
a,
k
a Sabi
e
drībai būs pi
et
i
e
k
ami r
e
sursi, lai
t
ās li
kv
idi
t
ā
te
n
e
t
u apdraud
ēt
a.
4
2022
G
ADA
P
ĀRSKATS
AS "VEF", Brī
v
ības
g
a
t
v
e
214, Rī
g
a, LV
-
1039
R
e
ģ
is
t
c
ijas numurs 40003001328
Sabi
e
drība pi
e
ļauj
f
inanšu rādī
t
āju
k
ri
t
umu, ja s
t
arp
t
au
t
is
k
ā si
t
c
ija
e
s
k
al
ē
si
e
s , i
z
raiso
t
v
ē
l bū
t
is
k
ā
k
u r
e
sursu
c
e
nu
k
āpumu ,
t
urpino
t
pasli
k
t
inā
t
k
op
ē
jo
e
k
onomis
k
o si
t
c
iju
v
als
t
ī un pasaul
ē
,
t
ād
ē
jādi i
e
spaidojo
t
Sabi
e
drības
k
li
e
n
t
u
ma
k
t
sp
ē
ju, un/
v
ai jaunu
k
li
e
n
t
u pi
e
sais
te
s i
e
sp
ē
jamību.Bū
t
is
k
a arī Sabi
e
drības
f
inansu un
c
i
t
u sadarbības par
t
n
e
ru
darbības poli
t
i
k
a nā
k
amajā pārs
k
a
t
a p
e
riodā.
P
r
i
e
k
š
lik
u
m
i
p
ar sa
b
i
e
d
r
ī
b
as
p
e
ļ
ņ
as
izli
e
toša
nu
v
a
i
z
a
ud
ē
j
u
m
u
s
e
g
ša
nu
Sabi
e
drības Vald
e
i
e
sa
k
a pārs
k
a
t
a
g
ada p
e
ļņu E
U
R 6 725 a
t
s
t
ā
t
n
e
sadalī
t
u un r
e
in
v
e
s
tēt
Sabi
e
drības a
tt
īs
t
ībā.
Sa
b
i
e
d
r
ī
b
as
f
i
n
a
n
s
i
ā
l
ā stā
v
o
a
un
d
ar
b
ī
b
as
f
i
n
a
n
s
i
ā
l
o r
e
z
u
l
tāt
u
a
p
ra
k
sts/s
k
a
i
d
roj
u
ms,
k
ā ar
ī
sa
g
a
i
d
āmās
n
e
n
ot
e
ik
t
ī
b
as
i
e
t
e
k
m
e
N
ā
k
amo
g
adu
f
inansiālās darbības r
e
z
ul
t
ā
t
s ir a
t
k
arī
g
s no in
f
c
ijas pro
c
e
sa,
k
ā arī no n
e
k
us
t
amā īpašuma
t
ir
g
us
a
tt
īs
t
ības
te
nd
e
n
c
ē
m,
k
o bū
t
is
k
i
v
ar i
ete
k
m
ēt
Sabi
e
drības
k
li
e
n
t
u ma
k
t
sp
ē
ja , s
t
arp
t
au
t
is
k
ā saspīl
ē
juma
k
ā arī
k
r
e
t
i
e
s
t
ā
ž
u un
v
als
t
s a
t
bals
t
a pro
g
rammu pi
ee
jamība un priori
t
āšu sadalījums.
Sa
b
i
e
d
r
ī
b
as
d
z
e
u
a
v
ot
i
,
k
a
p
i
l
a
p
i
e
sa
i
st
e
s
un
r
i
s
k
a
v
a
d
ī
b
as
p
o
li
t
ik
a
Sabi
e
drības pama
t
k
api
t
āls ir 2 722 492 E
U
R. Sabi
e
drības pama
t
k
api
t
āls sas
t
ā
v
no 623 528 u
z
rādī
t
āja a
kc
ijām un 1
321 109
v
ārda a
kc
ijām. Ka
t
ras a
kc
ijas nomināl
v
ē
r
t
ība ir 1.40 E
U
R.
Ņ
e
mo
t
v
ē
rā sp
e
c
i
f
is
k
o si
t
c
iju,
k
a Sabi
e
drības
k
r
e
di
t
ors , AS SEB Ban
k
a na
v
pi
e
ņ
ē
musi l
ē
mumum par hip
te
k
ārā
k
r
e
t
a pa
g
arinājumu , Sabi
e
drības pi
e
ļauj si
t
c
iju
pār
k
r
e
di
t
ā
c
ijas n
e
pi
e
c
i
e
šamībai, lai d
z
ē
s
t
u pa
t
r
e
i
z
ē
jās sais
t
ības , r
e
ali
z
ē
jo
t
daļu Sabi
e
drībai pi
e
d
e
rošo īpašumu.
S
v
ar
ī
g
ā
ki
e
f
a
k
tor
i
,
k
as
n
osa
k
a
d
ar
b
ī
b
as r
e
z
u
l
tāt
u
s, tajā s
k
a
i
p
ārma
i
ņ
as sa
b
i
e
d
r
ī
b
as
d
ar
b
ī
b
as
v
i
d
ē
,
sa
b
i
e
d
r
ī
b
as r
e
a
k
c
i
j
u
u
z
š
ī
m
p
ārma
i
ņ
ām,
i
e
gu
l
d
ī
j
u
m
u
un
d
i
v
i
d
e
n
ž
u
p
o
li
t
ik
u
Sabi
e
drības n
e
k
us
t
amā īpašuma nomas
k
li
e
n
t
us in
te
r
e
s
ē
sabi
e
drības a
t
rašanās
v
i
et
a, r
e
pr
e
z
e
n
t
a
t
ī
v
ais
ē
k
u s
t
ā
v
o
k
lis,
l
e
ģ
e
ndārā sabi
e
drības "labā sla
v
a".
Turpmā
k
ajā p
e
riodā Sabi
e
drības a
tt
īs
t
ība a
t
k
arī
g
a no n
e
k
us
t
amā īpašuma
t
ir
g
us a
tt
īs
t
ības
te
nd
e
n
c
ē
m , joprojām
ār
k
ār
t
as saspīl
ē
juma aps
t
ā
k
ļos,
v
als
t
s a
t
bals
t
a pro
g
rammu pi
ee
jamība Sabi
e
drībai un
t
ās
k
li
e
n
t
i
e
m un, jo s
e
v
ķ
i
ban
k
u
k
r
e
t
poli
t
i
k
as.
2023.
g
ada 24.mar
t
ā.
G
in
t
s F
e
ņu
k
s
v
ald
e
s pri
e
k
šs
ē
d
ē
t
ā
j
s
Tamāra Kampān
e
v
ald
e
s lo
c
e
k
lis
M
ār
t
iņš Cauna
v
ald
e
s lo
c
e
k
lis
5
2022
G
A
D
A
P
ĀRSKATS
AS "VEF", Brī
v
ī
ba
s g
a
t
v
e
214, Rīg
a
, LV
-
1039
R
e
ģis
t
r
ā
ci
j
a
s
nu
m
u
rs 40003001328
P
i
e
m
e
s
numurs
2022
2021
E
U
R
E
U
R
1 049 732
1 049 732
980 822
980 822
2
3
-
794 675
-
765 803
4
5
6
7
6 725
8 753
6 725
8 753
P
e
ļ
ņa u
z
1 a
k
c
i
ju
Pi
e
li
k
ums n
o
11
.
d
z
24
.
l
apa
i
i
r n
e
atņ
e
mama š
ī
f
i
nanšu pārs
k
ata sastāvda
ļ
a
.
P
Ņ
AS
V
A
I Z
A
U
D
ĒJ
UMU
AP
RĒĶI
N
S
PA
R G
AD
U
, K
AS
N
OS
D
Z
ĀS
31
.
12
.
2022
.
(
p
ē
c
iz
d
e
vumu fun
k
c
i
jas
)
2023.g
ada
24.m
a
r
t
ā
.
2023.g
ada
24.m
a
r
t
ā
.
2023.g
ada
24.m
a
r
t
ā
.
M
ā
r
t
i
ņ
š C
auna
v
a
ld
e
s l
o
c
e
k
lis
N
e
t
o
ap
gr
o
z
ī
j
u
ms:
a
)
no
ci
t
i
e
m
pa
m
a
t
da
r
b
ī
ba
s
v
e
i
d
i
e
m
P
ā
r
do
t
ā
s
p
r
odu
k
ci
j
a
s r
a
ž
o
š
ana
s
pa
ši
z
m
a
k
s
a
,
r
do
t
o
p
r
e
č
u
v
a
i s
n
i
e
g
t
o
pa
k
a
l
po
j
u
m
u
i
e
g
āde
s i
z
m
a
k
s
a
s
B
rut
o
p
e
ļ
ņa va
i
z
aud
ē
jum
i
A
d
mi
n
is
t
r
ā
ci
j
a
s i
z
m
a
k
s
a
s
P
ā
r
ē
j
i
e
s
a
im
n
i
e
cis
k
ā
s
da
r
b
ī
ba
s i
eņē
m
u
mi
P
ā
r
ē
j
ā
s s
a
im
n
i
e
cis
k
ā
s
da
r
b
ī
ba
s i
z
m
a
k
s
a
s
P
r
o
c
en
t
u
m
a
k
s
ā
j
u
mi
un
t
a
mlī
d
z
īg
a
s i
z
m
a
k
s
a
s:
ci
t
ā
m
pe
rs
onā
m
P
e
ļ
ņa va
i
z
aud
ē
jum
i
p
i
rms u
z
ņ
ē
mumu
i
e
k
uma
n
o
d
o
k
ļ
a
P
ārs
k
ata gada p
e
ļ
ņa va
i
z
aud
ē
jum
i
G
i
n
t
s F
eņu
k
s
v
a
ld
e
s pri
e
k
šs
ē
d
ē
t
ā
j
s
T
a
m
ā
r
a
K
a
m
pāne
v
a
ld
e
s l
o
c
e
k
lis
g
a
l
v
e
n
ā
g
r
ā
m
a
t
v
e
d
e
255 057
-
132 173
30 297
-
2 613
-
143 843
-
143 843
215 019
-
103 605
34 473
-
2 733
-
134 401
-
134 401
0
.
00
0
.
00
p
a
r
a
k
s
t
s
p
a
r
a
k
s
t
s
p
a
r
a
k
s
t
s
6
2022
G
A
D
A
P
ĀRSKATS
AS "VEF", Brī
v
ī
ba
s g
a
t
v
e
214, Rīg
a
, LV
-
1039
R
e
ģis
t
r
ā
ci
j
a
s
nu
m
u
rs 40003001328
Ak
t
īv
s
Pi
e
m
e
s
numurs
31
.
12
.
2022
31
.
12
.
2021
E
U
R
E
U
R
I
l
gt
e
rm
i
ņa
i
e
gu
l
d
ī
jum
i
P
amat
d
z
e
k
ļi
(
pamat
d
z
e
k
ļi
,
i
e
gu
l
d
ī
juma
ī
pašum
i
un b
i
o
l
o
ģ
i
s
k
i
e
a
k
t
ī
v
i)
:
N
e
k
u
s
t
a
mi
e
ī
pa
š
u
mi:
a
)
z
e
m
e
s g
aba
li,
ē
k
a
s
un
i
n
ž
en
i
e
r
v
e
s
P
ā
r
ē
j
i
e
pa
m
a
t
d
z
e
k
ļi
un
i
n
v
en
t
ā
rs
P
a
m
a
t
d
z
e
k
ļ
u
i
zv
e
i
do
š
ana
s
un
nepabe
ig
t
ā
s c
e
l
t
n
i
e
ba
s
ob
j
e
k
t
u
i
z
m
a
k
s
a
s
P
amat
d
z
e
k
ļi
k
o
9
5 709 553 5 443 741
61 784 106 273
0
1099780
5 881 3155 550 014
I
l
gt
e
rm
i
ņa f
i
nanšu
i
e
gu
l
d
ī
jum
i
:
d
z
da
ba
r
adn
i
e
cīg
o
s
ab
i
ed
bu
k
ap
i
t
ā
l
ā
Ai
z
de
v
u
mi r
adn
i
e
cīg
a
j
ā
m s
ab
i
ed
m
I
l
gt
e
rm
i